KADIKÖY KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

KADIKÖY KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
SON GENEL KURUL'DA ONAYLANAN (12 Mart 2016)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı; Kadıköy‘de, kent vizyonunun ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi, Kadıköy ve Kadıköy’lünün haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme katılım, yönetişim ve yerinden Yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Kadıköy Kent Konseyinin çalışma usül ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu yönerge; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesine istinaden, Kadıköy Kent Konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileriyle çalışma esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3
Bu yönerge; İçişleri Bakanlığı Kent Konseyleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
Bu yönergede geçen;
a. Belediye: Kadıköy Kent Konseyi'nin oluşumuna yardım ve destek sağlayan Kadıköy Belediyesi'ni, 
b. Kent Konseyi: Merkez yönetimin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklık anlayışıyla, kentdaşlık hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerini, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c. Meclisler: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gönüllülerden oluşan Kadıköy Kent Konseyinin görev alanında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerini ; kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen organları,
d. Çalışma Grupları: Çalışmalarını, kent konseyinin amacına uygun yapmak, çalışma konularından herhangi biri ile ilgili faaliyette bulunmak ve kazanımlarını Kadıköy'e aktarmak için bir araya gelen en az 7 kişiden oluşan grupları,
e. Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kadıköy Kent Konseyinin Görevleri ve Çalışma İlkeleri
Kent Konseyinin Görevleri
Madde 5
a. Kadıköy’de demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, kentlilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunlarının çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c. Kadıköy’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak aklın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Stratejik Plan çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak, izlemek, görüş bildirmek,
d. Kadıköy'de katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
e. Kadıköy’ün kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek,
f. Kadıköy’de kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
g. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı Kadıköy’ün yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
h. Kadıköy’de sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
i. Kadıköy’de yaşayan insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
j. Kadıköy Kentinin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
k. Kadıköy Kent Konseyi'nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Yürütme Kurulu aracılığı ile Kadıköy Belediye Meclisi'ne gönderilmesini ve takibini sağlamaktır.
Kent Konseyi Çalışma İlkeleri
Madde 6
Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmaları sürdürür.
a. Kadıköy’e sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerini savunur.
b. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirir,
c. Kadıköy Kent vizyonunun ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi, Kadıköy’ün ve Kadıköy’lünün haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutar,
d. Kadıköy Kent Konseyi, uluslararası gelişmeyi ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturur,
e. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır,
f. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser,
g. Kadıköy Kent Konseyi , çalışmaları tam bir saydamlık içinde yürütür. Üyelerle, katkıda bulunanlarla her türlü iletişim yöntemi kullanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadıköy Kent Konseyi Üyeliği Ve Organları
Kent Konseyi Üyeliği
Madde 7
Kadıköy Kent Konseyi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a. Kadıköy Kaymakamlığı
b. Kadıköy Belediye Başkanlığı
c. Sayısı 10’u geçmemek üzere, Kadıköy kaymakamlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının birer temsilcileri,
d. Kadıköy İlçesi Mahalle Muhtarlarlıkları 
e. Kadıköy’de teşkilatını kurmuş olan siyasi partiler
f. Kadıköy'de bulunan üniversiteler
g. Faaliyet alanı Kadıköy İlçesi'nide kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikaları, noterleri, baroları, ilgili dernekleri ve vakıfları 
h. Kurulmuş olan meclislerinden, dönem içerisindeki, çalışmalarını, yönergelerine göre düzenli sürdürmüş (Yürütme Kuruluna üç ayda bir faaliyet raporunu sunmuş), olanların meclis başkanları veya seçilmiş birer temsilci,
i. Kurulmuş olan çalışma gruplarından, dönem içerisindeki, çalışmalarını düzenli sürdürmüş (Yürütme Kuruluna üç ayda bir faaliyet raporunu sunmuş) ,olanlarından seçilmiş birer temsilcisi,
j. Geçmiş dönem Kadıköy Belediye Başkanları, Kadıköy Kent Konseyi Başkanları.
Kent Konseyi Organları
Madde 8:
Kadıköy Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
a. Genel Kurul
b. Yürütme Kurulu,
c. Meclisler ve Çalışma Grupları
d. Kent Konseyi Başkanı
Genel Kurulun Oluşumu, Çalışma Usulleri ve Görevleri
Madde 9
a. Genel Kurul, Kent Konseyi'nin en yetkili organı olup 7'nci maddede sayılan üyelerden oluşur. Organların seçimini yapar. Genel Kurul, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
b. Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden Kadıköy Kent Konseyi tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir.Ayrıca mahalli araçlarla kamuoyuna duyurulur.
c. Genel kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısı yürütme kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.                                                                                              
d. Genel Kurul, Yürütme Kurulunca ve Genel Kurul Üyelerinin %20’sini teşkil eden üyelerin istemi üzerine Yürütme Kurulunca gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
e. Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
f. Genel Kurulu yönetmek üzere, Genel Kurul Üyeleri arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir katip seçilir.
g. Genel Kurulda, Kent Konseyi organlarının seçimi, başkan adayının tek olması durumu dışında, gizli oy açık tasnifle yapılır.
h. İç İşleri Bakanlığı Kent Konseyi yönetmeliğinde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Kadıköy Kent Konseyi'nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların genel kurul üyelikleri için yürütme kurulunun önerisi ile ilgili kuruma bildirilir ve değiştirilmesi talebinde bulunur.
i. Kadıköy Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları genel kuruldan en az 30 gün öncesine kadar bildirilir, yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır.
j. Kurum ve kuruluşlarca belirlenen temsilcilerin isimleri, bir sonraki seçimli genel kurula kadar geçerlidir.
k. Genel Kurul Üyeleri Kadıköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından önceden hazırlanan katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar,
l. Genel kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Genel kurula katılan üyelerin %10'unun isteği ile sunulan değişiklik önergesi, salt çoğunluğun kabulü ile gündeme eklenir.
m. Genel Kurulda aday olacak üyeler divana müracaat ederler ve bu isimler Genel Kurula duyurulur.
n. Genel Kurul Üyelerince yazılacak isimlerden tasnif sonucunda en çok oyu alan on kişi Yürütme Kurulu asıl üyesi ve takip eden on kişi yedek üye olarak seçilir. Genel Kurul, çoğunluğu ile oylamanın şeklini ve biçimini değiştirebilir.
o. Tüm meclislerin genel kurullarında da aynı yöntem uygulanır.
p. Genel Kurul; Yürütme Kurulunun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla hazırlanan yönergeleri onaylar. Hazırlanan yönergeler Genel Kuruldan önce Yürütme Kuruluna sunulur ve görüşülür.
r. Genel kurulda her üye eşittir. Vekaleten oy kullanılamaz.
Kadıköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu Oluşumu, Çalışma Usulleri ve Görevleri
Yürütme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usulleri
Madde 10
a. Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere 10 asıl 10 yedek üye olarak seçilir. Kent Konseyi tarafından kurulan meclislerinden, dönem içerisindeki, çalışmalarını, yönergelerine göre düzenli sürdürmüş olanların (Yürütme Kuruluna üç ayda bir faaliyet raporunu sunmuş) meclis başkanları Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir, oy hakları yoktur.
b. Yürütme kurulu toplantılarına kent konseyi başkanının, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
c. Yürütme kurulu, 15 günde bir olağan olarak toplanır. Toplantılara art arda üç kez gerekçesiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.
Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 11
a. Yürütme Kurulu, meclisler ve çalışma gruplarının çalışma koşullarını oluşturur, organları oluşturulana kadar toplantıların yürütülmesi ve çalışmalarının eş güdümünü sağlar.
b. Yürütme Kurulu, herhangi bir nedenle Kadıköy Kent Konseyi ilkelerine aykırı veya çalışamaz duruma düşen bir meclisin veya çalışma grubunun, çalışmasını sağlamak amacı ile meclisin genel kurulu toplantıya çağırır ve organların seçiminin yapılmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlar.
c. Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kadıköy Belediye Meclisine sunar ve takibini sağlar.
d. Yürütme Kurulu, Kadıköy Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Kadıköy Belediye Meclisine gönderilmesini ve takibini sağlar.
e. Yürütme Kurulu, yönerge değişikliklerini hazırlayarak genel kurulun onayına sunar.
f. Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma gruplarının, yönerge çerçevesinde çalışmalarını izler, yönerge çerçevesinde oluşmamış ve/veya çalışmayan Meclis ve Çalışma Gruplarının çalışması için teşvik eder, Meclis ve Çalışma gruplarından gelen üç aylık faaliyet raporlarını inceler. Kent Konseyi Genel Kurulu'na sunar.
g. Yürütme Kurulu, mahalle meclislerinin karar ve talepleri için kamuoyu oluşturulmasına çalışır ve mahalle meclisleri arası koordinasyonu sağlar.
h. Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından alınan kararları uygular,
i. Yürütme Kurulu, seçimli genel kurulda faaliyet raporlarını, seçimsiz genel kurulda çalışma programını hazırlayıp genel kurula sunar.
j. Yürütme Kurulu, Kadıköy Kent Konseyi genel sekreterinin ve sekreterya hizmetlerinde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirler.
Kadıköy Kent Konseyi Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 12
a. Kadıköy Kent Konseyi Başkanı, ayrı ve tek dereceli seçimle belirlenir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Kent Konseyi Başkanı en fazla iki dönem üst üste seçilebilir.
b. Kadıköy Kent Konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde yürütme kurulu, en yaşlı üye yönetiminde çalışmalarını sürdürür. Kent Konseyi Başkanının dönem içinde görevinden ayrılması durumunda, Yürütme Kurulu sonraki olağan seçimli Genel Kurul'a kadar en yaşlı üye ile çalışmalarını sürdürür.  
Meclisler ve Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri
Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri:
Madde 13
a. Çalışma grupları, kent konseyi yönetmeliğinin 4. maddesinin d fıkrasında tanımlanan yapıların, 5. maddede belirlenen görevlerini yerine getirmek üzere ve 6. maddede belirtilen çalışma ilkelerine dayanarak kurulur ve çalışırlar.
b. Kent konseyi yönetmeliğinin amaç ve ilkeleri gözetilerek ve 5. maddede belirtilen Kent Konseyinin görevleri dikkate alınarak çalışma grupları kurulabilir.
c. Süreli veya sürekliliği olan bir projeyi gerçekleştirmek, çalışmalarını, Kent Konseyi'nin amacına uygun yapacağını taahhüt etmek, projedeki kazanımlarını Kent Konseyi'ne aktarmayı kabul etmek koşuluyla en az 7 kişi bir araya gelerek çalışma gruplarını oluşturur.
d. Kurulan çalışma grubu en geç bir ay içinde programını, bütçesini ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek yürütme kuruluna verirler.
e. Yürütme Kurulunca programı onaylanan çalışma grubu kurulmuş olur ve çalışmalarına başlar.
f.İlgili çalışma grupları kendi aralarında birer temsilci belirler, toplanma aralıklarını ve çalışma şekillerini kendileri belirlerler.
g. Çalışma grupları toplantılarda görüşülen konuları ve alınan kararları Yürütme Kuruluna sunar ve kayıtlarını tutar.
h.Çalışma gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olamamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrılığı yapılmaz. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz.
i. Genel Kurul'a ilişkin faaliyet raporu hazırlanması sürecinde; çalışma grubunun faaliyet raporu ve faaliyet planı, Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün öncesinde Yürütme Kurulu'na sunulur.
j. Çalışma grupları Yürütme Kurulunun uygun görmesi halinde Kent Konseyi çalışma ve değerlendirmeleriyle ilgili seminer, konferans ve inceleme yaparlar,
k. Çalışma gurupları Kent Konseyini ilgilendiren faaliyetleri sırasında bölgemizde bulunan oda, sendika, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu ve özel teşebbüslerle temas ve diyaloglarda bulunup her türlü belge ve bilgi akışını temin etmeleri gerektiğinde öncelikle yürütme kurulunu bilgilendirerek, bilgi ve paylaşımında bulunur,
h.Çalışma gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olamamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür
l. Çalışma gruplarının oluştuğu ve dağıldığı haller, yürütme kurulu kararıyla belirlenir.
Meclislerin Oluşumu ve Çalışma Usulleri:
Madde 14
a. Meclisler, kent konseyi yönetmeliğinin 4. maddesinin c fıkrasında tanımlanan yapıların, 5. maddede belirlenen görevlerini yerine getirmek üzere ve 6. maddede belirtilen çalışma ilkelerine dayanarak kurulur ve çalışırlar.
b. Kadıköy Kent Konseyi’nin amacına aykırı düşmeyen bir amaçla faaliyet göstermek,doğal koşulları veya fiziksel ve ruhsal yapıları veya hukuksal durumları veya geleneksel değer yargıları bakımından değişmesi imkansız veya istisna olarak kabul edilen ortak koşullara sahip olmak, bir yönerge ve bu yönergede tanımlanmış organlar kanalıyla faaliyet göstermek koşuluyla bir araya gelen taraflar, Kadıköy Kent Konseyi'ne bağlı çalışacak meclisleri kurarlar.
c. Kadıköy’de yaşayan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, kıdemliler, LGBTİ bireyler ve mahalleler Kent Konseyi Yönetmeliğinde de önerildiği gibi kendi sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak amacıyla Meclisler kurabilirler.
d. Kurulacak meclisler, bu grupların öncelikli konularını kentin ortak gündemine taşıma imkanı sağlayan bir araç olmanın yanı sıra , Kadıköy Kent Konseyi’nde güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlayacaktır.
e. Kadın ve gençlik meclisleri bir yandan kadınların ve gençlerin karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlarken, onların sorunlarından gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak çözüm önerileri ve projeler üretilmesini planlar. Bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunma ve katılma, yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi hedefi ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik işlevler taşır.
f. Kadın Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş yerel kadın yöneticileri ve gönüllü katılımcılardan oluşur.
g. Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, gençlik spor müdürlüğü gençlik birimlerinin 15-29 yaş arasındaki birer temsilcilerinden oluşur.
h. Çocuk Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer temsilcisi ile çocuklarla ilgili dernek, vakıf ve kulüplerin birer temsilcisinden oluşur.                                 
i. Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer temsilcileriyle, resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri, üniversitelerin engelli bölümü temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur.               
j. Kıdemli Yurttaşlar Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer kıdemli yurttaş temsilcileri, kıdemli yaş grubuna hizmet veren merkezlerin temsilcileri ve kıdemli yurttaşlara yönelik vakıf, dernek temsilcileri ve gönüllülerden oluşur,               
k. LGBTİ Meclisi: Bu yönergenin 7. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer temsilcisi ile, bizzat kendilerinin yer almasının yanı sıra, bu gruplar için çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, belediye ve diğer kurumların temsilcileri ve gönüllüler de yer alabilecektir.
l. Mahalle meclisleri, Kadıköy’de, sürdürülebilir bir kentsel gelişim süreci içerisinde demokratik bir kent yönetiminin sağlanması, kentlilik bilincinin gelişmesi için yeşil, özgür, eşitlikçi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, katılımcı ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan mahalle temelli sivil organizasyonlardır. Meclisler herhangi bir grubun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz.
m. Meclis genel kurulları; bir başkan ve 6 asil, 6 yedek üyeden oluşan yürütme kurulunu seçer, yürütme kurulu kendi arasından bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.
n. Her meclis Kadıköy Kent Konseyi yönergesine uygun çalışır.
o. Meclislerin oluştuğu ve dağıldığı haller, Yürütme Kurulu kararıyla belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görüşlerin İlanı
Madde 15
Kadıköy Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, Kadıköy Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy Kent Konseyine bildirir ve uygulanmak üzere uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
Genel Sekreterlik
Madde 16
a. Kadıköy kent konseyi genel sekreteri, Kadıköy Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
b. Kadıköy kent konseyi genel sekreteri, 5. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c. Genel sekreter, Kadıköy Kent Konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir, görüş belirtir, ancak oy hakkı yoktur.                                                                                                                                                          
Sekreterya Hizmetleri  
Madde 17
a. Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, Kadıköy Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
b. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere ve Yürütme Kurulu'na karşı sorumludur.
Kent Konseyinin Mali Yapısı
Madde 18
a. Yönetmeliğin 16/A-1 maddesi gereğince, Kadıköy Belediyesi, bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b. Kadıköy Kent Konseyi yürütme kurulu, ödeneğinin oluşmasında Belediye ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.
c. Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.
d. Bütçeden yapılan harcamaların yetki sınırlarını Yürütme Kurulu belirler.
Yürürlülük
Madde-19
Bu yönerge ve yapılacak değişiklikler genel kurulda kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve yürütme kurulunca uygulanır.
Yürütme
Madde 20
Bu yönerge hükümlerini Kadıköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Geri