GENÇLİK MECLİSİ

Kadıköy
Kent Konseyi Gençlik Meclisleri
Çalışma Yönergesi

1. BÖLÜM
Amaç – Kapsam - Dayanak

Amaç:
Madde - 1: Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:
Madde  - 2: Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Dayanak:
Madde – 3: Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 5393 sayılı yasanın 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.

2. BÖLÜM
Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Tanımı, Amacı, Görevleri, İlkeleri, Oluşumu ve Organları
Tanımı:
Madde – 4:  Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, demokratik bir oluşumdur.

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Amacı:
Madde – 5:  Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin amacı;

 • Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 • Kent gençliğini, ulusal ve uluslararası kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
 • Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 • Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 • Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,

Madde – 6:  Gençlik Meclisinin görevleri;

 • Gençlerin iş, siyaset, kültür vb. gibi alanlarda söz sahibi olması,
 • Gençlerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,
 • Genç insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla gençlerin sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,
 • Gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeye ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasına destek olmak,
 • Kentsel hizmetlerde gençliğin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve hükümet ortaklığını geliştirmek,
 • Yurt içinde ve dışında aynı amaçla kurulmuş diğer gençlik meclisleri, dernekleri, spor kulüpleri, sanat kurumları ve kuruluşları, eğitim ve sağlık kurumları vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak gençlik sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,
 • Gençlerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,
 • Gençlere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Kadıköy Gençliğinin çalışmalara aktif katılımını teşvik edecek projeler geliştirerek gençliğin gelişimine katkıda bulunmak,

İlkeleri:

Madde – 7:  Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 • Şeffaflık

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

 • Temsil

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.

 • Kadın – Erkek Eşitliği

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.

 • Gönüllülük

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

 • Bireysel Kapasite Gelişimi

Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

 • Sosyal Sorumluluk

Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

 • Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

 • Sürdürülebilirlik

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve UGP (Ulusal Gençlik Platformu) ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.

 • Yönetişim

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

 • Çözümde Ortaklık

Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Kadıköy Kent Konseyi Meclisleri olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.

Oluşumu:

Madde – 8:  Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15- 29 yaşları arasındaki,

 • Üniversitelerin Öğrenci Konsey temsilcileri
 • Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri,
 • Lise Öğrenci Temsilcileri,
 • Gençlik ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
 • Odaların Gençlik temsilcileri,
 • Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu temsilcileri, (Bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır)
 • Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri)
 • Mahalle gençlik temsilcileri
 • Kadıköy de teşkilatını tamamlamış olan siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri,
 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile çalışmak isteyen gönüllü gençlerden oluşur.

Organları:

Madde – 9:  Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır;

 • Genel Kurul
 • Yürütme Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Çalışma Grupları
 •   Genel Kurul

Madde – 10:
Görev ve Sorumlulukları

 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin en üst karar alma organıdır.
 • Gençlik meclisi politikasını belirler.
 • Görevi; meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir.
 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu; 5. Maddede sayılan kurum ve kuruluşların bir kadın bir erkekten oluşan temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 2 kez olağan toplanır.
 • Senede bir kez Genel Kurul toplanır, iki senede bir seçimli Genel Kurul yapılması zorunludur. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır.
 • Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların oybirliği ile karar alır.
 • Genel Kurulda, Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan üyelerinin önerisi ve genel kurulun onayı ile madde eklenebilir.
 •   Yürütme Kurulu

             Madde – 11:
             Görev ve Sorumlulukları

 • Genel Kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde Genel Kurul kararlarının 1 yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.
 • Yürütme Kurulu, üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisini yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerde ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil eder.
 • Genel kurul tarafından seçilen ve en az 1 yıl Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarına katılmış, kadın erkek eşitliği gözetilerek en az 7 üyeden oluşan bir kuruldur. Bir kişi en fazla 2 defa seçilebilir.
 • Yürütme Kurulu en az 15 günde bir toplanır.
 • Yürütme Kurulu üyeleri Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 • Yürütme Kurulu Seçimlerinde oybirliği sağlanamadığı takdirde oyçokluğu ile karar alınır.

Yürütme Kurulunun Üyeleri

 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri’nin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.
 • Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkma Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.
 • Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içerisinde bir kadın bir erkek olma şartı ile eş başkanlar belirler.

Gençlik Meclisi Eş Başkanları

Madde – 12:
Görev ve Sorumlulukları

 • Gençlik Meclisi Başkanı çalışmaların genel koordinasyonundan sorumludurlar.
 • Kolaylaştırıcılık işlevleri vardır.
 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı, Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisini Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görev süresi boyunca temsil ederler.
 • Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı, Kadıköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidirler.
 • Danışma Kurulu

Madde – 13:
Görev ve Sorumlulukları

 • Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını kolaylaştıracak, çalışmalarda gençlere danışmanlık yapacak kamu kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden, psikologlardan, sosyologlardan, daha önce Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde görev almış deneyimli kişilerden, oluşan bir kuruldur.
 • Danışma Kurulu Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarının ilgi alanlarına göre belirlenir.
 • Danışma kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi Yürütme kurulu üyeleri tarafından, ihtiyaç olması halinde, Çalışma Grubunun görev alanına göre belirlenir.
 • Çalışma Grubu görevi devam ettiği sürece Danışma Kurulundan gerekli desteği sağlar.
 •   Çalışma Grupları

Madde -14:
Görev ve Sorumlulukları

 • Çalışma grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek genç gönüllülerin katılımıyla oluşur.
 • Kentteki gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir. Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder.
 • Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir.
 • Çalışma grupları, kendi aralarında grup koordinatörü belirler. Çalışma Grubu koordinatörü Çalışma Grubu faaliyetlerini Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır.
 • Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma Gruplarının toplantıları Çalışma Grubu Koordinatörleri tarafından Yürütme Kurulu ve Kadıköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Sekreteri ile istişare halinde organize edilir. Genel sekreterin sorumluluğu lojistik destek sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlülük
Madde – 15:  Bu yönerge Kadıköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde -16: Gençlik Meclisi ilk toplantısını Kadıköy Kent konseyi Genel kurulundan sonra Kadıköy Kent Konseyinin yazılı daveti ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile toplanır.

Yönerge Değişikliği
Madde – 17:   Gençlik Meclisi yönergesi, Genel Kurula Katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlaması ile değiştirilir.

 

Geri